top of page

Advies arbeidsrecht

 

Bel Pas juridisch advies (010 - 404 53 40) en vraag als werkgever of werknemer juridisch advies. Pas juridisch advies is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag, indien u een oplossing van uw vraag, arbeidsconflict of juist bemiddeling wenst met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • arbeidscontract;

 • transitievergoeding;

 • arbeidsrecht zeevarende;

 • proeftijd;

 • ontbindende voorwaarde;

 • ontslagvergunning;

 • opzegverbod;

 • opzegtermijn;

 • schorsing;

 • ontslag op staande voet;

 • tewerkstelling;

 • schadevergoeding;

 • ontslag bedrijfseconomische redenen;

 • disfunctioneren;

 • opzegging arbeidscontract;

 • voortzetting arbeidscontract;

 • omzetting arbeidscontract;

 • beëindigingsovereenkomst;

 • vaststellingsovereenkomst;

 • misbruik omstandigheden;

 • ontbinding arbeidscontract;

 • ontslagvergoeding;

 • kantonrechtersformule;

 • sociaal plan;

 • concurrentiebeding;

 • relatiebeding;

 • boetebeding;

 • geheimhoudingsbeding;

 • nevenwerkzaamheden;

 • studiekosten;

 • pensioen;

 • getuigschrift;

 • levensloopregeling;

 • spaarloonregeling;

 • thuiswerk;

 • freelancewerk;

 • verklaring arbeidsrelatie;

 • oproepcontract;

 • uitzendcontract;

 • detachering;

 • payrolling;

 • statutair directeur;

 • discriminatie;

 • gelijke behandeling;

 • privacy;

 • cao;

 • ondernemingsraad;

 • werving & selectie;

 • expat;

 • arbeidsvoorwaarden;

 • overwerk;

 • provisie;

 • aandelenopties;

 • dienstwoning;

 • vakantiebijslag;

 • inhouding salaris;

 • verrekening met salaris;

 • verjaring salarisvordering;

 • matiging salaris;

 • wettelijke vakantiedagen;

 • bovenwettelijke vakantiedagen;

 • zwangerschapsverlof;

 • adoptieverlof;

 • pleegzorgverlof;

 • calamiteitenverlof;

 • kraamverlof;

 • zorgverlof;

 • verzuim;

 • ouderschapsverlof;

 • overlijden werknemer;

 • ziekte;

 • re-integratie;

 • loondoorbetaling;

 • loonsanctie;

 • opschorting loonbetaling;

 • uitsluiting loonbetaling;

 • arbeidstijden;

 • zorgplicht werkgever;

 • aansprakelijkheid ongevallen;

 • beroepsziekten;

 • eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden;

 • functiewijziging;

 • roosterwijziging;

 • overplaatsing;

 • degradatie;

 • werktijdverkorting;

 • wijziging werkgever;

 • overgang onderneming;

 • internationaal arbeidsrecht.

bottom of page