top of page
  • Foto van schrijvermrlpas

Per 1 januari 2024 is het eindelijk mogelijk om digitaal een BV op te richten!


Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn uit 2019 namelijk mogelijk zijn een BV volledig online op te richten.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakte eerst gebruik van de mogelijkheid tot uitstel die de Europese richtlijn bood. In april 2022 werd het wetsvoorstel dat digitale oprichting van een BV mogelijk moest maken naar de Tweede Kamer gezonden. In juni 2023 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Op 27 juni 2023 stemde ten slotte ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel “digitaal oprichten bv”.Pas juridisch advies deelt haar juridische kennis en ervaring met u!


Met de introductie van de digitale notariële akte en gebruikmaking van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan de notaris voldoen aan een volledige online oprichting van besloten vennootschappen. De rechtszekerheid en rechtsbescherming alsmede voorkoming van fraude en misbruik zijn gewaarborgd.


In de wet die de digitale oprichting van een BV mogelijk maakt, staat dat de oprichting geschiedt met een digitale notariële akte. Deze digitale notariële akte is geregeld in de Wet op het notarisambt. De akte kan in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van besloten vennootschappen en kan ook op basis van een digitale volmacht door de notaris worden gepasseerd. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de bekende papieren notariële akte.


Volgens de wet moet de notaris zijn aangesloten op een - door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beheerd – specifiek systeem voor gegevensverwerking. Via dit centrale passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Via hetzelfde systeem vindt digitale identificatie plaats en wordt uiteindelijk ook digitaal ondertekend. Nadat de digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB ook digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris.

Andere digitale notariële aktes, zoals de hypotheekakte en de leveringsakte zullen in de loop van 2024 naar verwachting volgen.


Heeft u vragen over deze blogpost, bel dan Pas juridisch advies ( 010 - 404 53 40 ) en vraag naar mr. Laura Pas, de schrijver van dit blog, of zend een e-mail met uw vraag aan secretariaat@pasjuridischadvies.nl.

 

9 weergaven
  • Foto van schrijvermrlpas

Mede in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst zijn de volgende (fiscale) wijzigingen op het gebied van arbeid en loon bekend:  


Wet Normering Topinkomens 2024

Het algemene maximum aan bezoldiging binnen de (semi)publieke sector is verhoogd van € 223.000 bruto in 2023 naar € 233.000 bruto in 2024 inclusief belaste kostenvergoedingen en bijdrage pensioen werkgever.Pas juridisch advies deelt juridische kennis en ervaring met u!


Voor zorgverzekeraars geldt een verhoogd maximum. Voor de sectoren onderwijs, cultuur, media, zorginstellingen en ontwikkelingssamenwerking zijn de maxima lager vastgesteld. De overige maxima zijn in het hier te vinden overzicht vermeld. In de nieuwe uitvoeringsregels WNT zijn de bezoldigingscomponenten duidelijker omschreven.


Transitievergoeding 2024

De omvang van de transitievergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Deze vergoeding is per 1 januari 2024 maximaal € 94.000 bruto, € 5.000 hoger dan in 2023. Is het jaarsalaris hoger dan € 94.000, dan is de transitievergoeding maximaal gelijk aan 1 bruto jaarsalaris. Het maximumbedrag wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. 


Thuiswerkvergoeding 2024

De thuiswerkvergoeding is onbelast. In 2024 is deze verhoogd van € 2,15 in 2023 naar maximaal € 2,35 per dag.


Reiskostenvergoeding 2024

Ook deze vergoeding is onbelast. De vergoeding is van € 0,21 in 2023 verhoogd naar maximaal € 0,23 per kilometer in 2024.


Vrije ruimte werkkostenregeling 2024

Voor een loonsom tot en met € 400.000 beloopt de vrije ruimte 1,92%. Is de loonsom hoger dan € 400.000, dan is de vrije ruimte ongewijzigd 1,18%.


AOW-leeftijd

In de jaren 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

In 2028 wordt deze leeftijd gewijzigd naar 67 jaar en drie maanden.

In december 2023 is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2029 67 jaar en drie maanden blijft.


Toetredingsleeftijd pensioenopbouw

Op 1 juli 2023 trad de wet Toekomst Pensioenen in werking.

Gevolg van deze wet is, dat met ingang van 2024 de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar is in plaats van 21 jaar. Alle pensioenregelingen moeten aan deze wijziging worden aangepast.


Pensioengevend loon 2024

Per 1 januari 2024 is het maximum pensioengevend loon verhoogd van € 128.810 bruto naar – voorlopig - € 137.800 bruto. Voor de omvang van het in 2024 geldende maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

 

Wijziging Wet bescherming klokkenluiders

Na publicatie van de wettekst in het Staatsblad d.d. 3 februari 2023 trad deze wet op 18 februari 2023 grotendeels in werking. Met ingang van 17 december 2023 geldt deze wet ook voor alle werkgevers in de private en publieke sector met 50 werknemers of meer. Op hen rust nu dus ook de wettelijke verplichting een interne meldprocedure vast te stellen. Volgens de Wet bescherming klokkenluiders tellen hierbij behalve de werknemers of ambtenaren die bij de werkgever in dienst zijn, ook uitzendkrachten mee evenals vrijwilligers en stagiairs, mits zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. 


Het wachten is nog op een nadere uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur van mogelijkheden tot het opleggen van een sanctie en de wijze waarop een anonieme melding kan worden gedaan.


Heeft u een vraag over deze blogpost, bel dan Pas juridisch advies ( 010- 404 53 40) en vraag naar mr. Laura Pas, de schrijver van dit blog of zend een e-mail aan secretariaat@pasjuridischadvies.nl .

 

9 weergaven
bottom of page