top of page
Uw privacy wordt beschermd.

Privacy

 

Pas juridisch advies verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2024.

 

Hierna wordt zo transparant als mogelijk voor u uiteengezet welke rechten u heeft en waar u rekening mee moet houden.   

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Pas juridisch advies?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die van u kunnen worden verwerkt (d.w.z. ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn bijvoorbeeld:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals bezoekadres, postadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres waarmee u deze website bezoekt en de pagina’s die u hier bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u een open sollicitatie instuurt, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die van of over u worden ontvangen of die Pas juridisch advies zelf kan verkrijgen,
 • bijvoorbeeld uit het handelsregister of het kadaster of de gemeentelijke basisadministratie.

 

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Meestal geeft u uw persoonsgegevens zelf aan Pas juridisch advies, bijvoorbeeld omdat u ons een opdracht voor juridisch advies of procesbijstand geeft, indien u deze website bezoekt, een contactformulier op deze website invult, spontaan solliciteert, uw visitekaartje overhandigt, maar ook uit informatie die tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u nog aanvullend wordt verkregen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

 

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk aan u de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden verwerkt:

 

Juridisch advies en bijstand in rechtszaak

Alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, opstellen van een overeenkomst, het voeren van een gerechtelijke procedure of het verzorgen van juridische kennisoverdracht) worden verwerkt.

 

Nakomen wettelijke verplichtingen en regels

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en de voor juristen geldende regelgeving en praktijkregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve of fiscale vereisten of bewaartermijnen.

 

Marketing- en genereren van nieuwe opdrachten-doeleinden

Om de relaties te onderhouden en zo mogelijk uit te breiden kunt u worden benaderd met voor u relevante informatie of publicaties.

 

Gebruik en verbetering van onze website

Om de inhoud en het gebruik van deze website te volgen en te verbeteren, laten we het surfgedrag van de bezoekers op onze website verzamelen en analyseren. Waar komen de bezoekers vandaan en welke pagina's bezoeken zij.

 

Sollicitaties

De gegevens die u spontaan met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken bij een open sollicitatie worden na een reactie direct verwijderd.

 

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Het is alleen toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Wet Gegevensbescherming:

 • ter uitvoering van een overeenkomst;
 • op grond van een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

5. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Het kan nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • om onze juridische diensten aan u te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure of om een contract op te kunnen stellen;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals een ICT-leverancier, een accountant of fiscalist;

Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Pas juridisch advies, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens zou verwerken buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.

Om de inhoud en het gebruik van deze website te volgen en te verbeteren, wordt het surfgedrag van de websitebezoekers verzameld. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier: uw IP-adres wordt bij Google geanonimiseerd en gegevens worden niet met Google gedeeld.

 

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld en vastgelegd!

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van wet-of regelgeving dan houden wij die termijnen aan.

 

7. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via secretariaat@pasjuridischadvies.nl

 

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die van u worden verwerkt inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien die gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Mogelijk kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Indien aan een bepaald verzoek geen gehoor (kan) worden gegeven, zullen we dit gemotiveerd aan u mededelen.

 

9. Contact met ons opnemen

Wilt u meer weten of heeft u vragen of klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: secretariaat@pasjuridischadvies.nl met "privacy" als onderwerp en voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij u uw BSN of foto al zelf onbruikbaar heeft gemaakt of via Pas juridisch advies, t.a.v. mr. Laura Pas, Boompjes 414, 3011 XZ Rotterdam.

 

Deze privacyverklaring zal af en toe worden geactualiseerd zodat aan u wordt aangeraden om deze pagina regelmatig te bezoeken opdat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen. Als de privacyverklaring geheel wordt veranderd wordt dat ook op deze website medegedeeld. Indien uw gegevens voor een andere verwerking zouden worden gebruikt dan waarvoor zij zijn overhandigd, zult u bericht ontvangen.

bottom of page